Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK


Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te mają na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych.


1. Dane podmiotu, który przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK z siedzibą w Koninie przy ul. Jasna 1 62-510 Konin, zwana dalej „Audio-Mix”.

Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi osobowymi można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Audio-Mix, na adres poczty elektronicznej: sklep@audio-mix.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Audio-Mix w następujących celach:

A. Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych www.audio-mix.pl, w tym danych zapisywanych w plikach cookies. Technologia cookies umożliwia śledzenie aktywności użytkownika strony, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania i przekazywać Państwu spersonalizowane treści, reklamy oraz oferty dotyczące Państwa ulubionego sprzętu elektronicznego. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, co obejmuje także przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie. Audio-Mix nie udostępnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi marketingowe na zlecenie Audio-Mix, co dotyczy w szczególności usług mailingowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, co oznacza, że wymaga ono wyrażenia Państwa zgody. Formularz dotyczący wyrażenia zgody wyświetla się automatycznie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje korzystanie z zasobów strony internetowej.

B. Zawarcie i wykonanie przez Audio-Mix umowy sprzedaży elektronicznego sprzętu audio i video w salonach firmowych oznaczonych logo „Audio-Mix” lub za pośrednictwem strony internetowej www.audio-mix.pl, co obejmuje także prezentację sprzętu lub wypożyczenie sprzętu do testowania, wysyłkę sprzętu do odbiorcy oraz realizację przez Audio-Mix obowiązków wynikających z rękojmi sprzedaży lub gwarancji jakości, a ponadto wykonywanie innych usług posprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku napraw realizowanych na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta /dystrybutora, Audio-Mix może posiadać dostęp do Państwa danych w celu weryfikacji uprawnień gwarancyjnych. Wówczas podstawą przetwarzania danych jest umowa o powierzenie zawarta z producentem / dystrybutorem w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przy przekazaniu sprzętu do naprawy okazywany jest dokument potwierdzający uprawnienie gwarancyjne.

C. Przyjmowanie zleceń i dokonywanie naprawy elektronicznego sprzętu audio i video zakupionego u innych sprzedawców. Zlecenia naprawy mogą być złożone bezpośrednio w Audio-Mix – wówczas przetwarzanie danych jest uzasadnione treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zgłoszenia sprzętu do naprawy u innego sprzedawcy niż Audio-Mix, jest on dalej przekazywany do Audio-Mix wraz z Państwa danymi osobowymi. W zależności od modelu współpracy, Audio-Mix przetwarza te dane osobowe jako samodzielny administrator danych albo jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy o powierzenie zawartej w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO. W przypadku napraw realizowanych na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta /dystrybutora, Audio-Mix może posiadać dostęp do Państwa danych w celu weryfikacji uprawnień gwarancyjnych. Wówczas podstawą przetwarzania danych jest umowa o powierzenie zawarta z producentem / dystrybutorem w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przy przekazaniu sprzętu do naprawy okazywany jest dokument potwierdzający uprawnienie gwarancyjne

D. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pośrednictwem kredytowym wykonywanym przez Audio-Mix. Podstawą tego przetwarzania jest umowa o powierzenie zawarta w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO z instytucjami finansowymi, które administrują danymi osobowymi w celu udzielenia kredytu na zakup sprzętu elektronicznego od Audio-Mix.

E. Przedłużenie gwarancji ponad standardowy okres na wybrany sprzęt elektroniczny, na warunkach wynikających z regulaminu Audio-Mix lub regulaminu innego gwaranta. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przedłużenie gwarancji może wiązać się z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, co oznacza, że wymaga ono udzielenia Państwa zgody. Wycofanie tej zgody nie powoduje utraty uprawnień wynikających z przedłużonej gwarancji.

F. Przetwarzanie w związku z ciążącymi na Audio-Mix obowiązkami prawnymi w zakresie wystawiania i przechowywania faktur. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tym samym nie wymaga Państwa zgody.

G. Przetwarzanie danych w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co wynika w szczególności z przysługujących Państwu uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi, w związku ze sprzedażą lub naprawą sprzętu elektronicznego przez Audio-Mix. Jest ono także uzasadnione roszczeniami Audio-Mix o zapłatę z tytułu wykonania umowy sprzedaży lub odpłatnej naprawy sprzętu. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Na tej podstawie Audio-Mix ma także prawo prowadzić działania w zakresie marketingu bezpośredniego (przykładowo przesyłanie drogą elektroniczną newslettera), o ile w tym zakresie wcześniej nie była udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda.

3. Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Audio-Mix w sposób automatyczny, co obejmuje także profilowanie. Nie wywołuje to jednak wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w inny istotny sposób nie wpływa na Państwa sytuację. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenić Państwa preferencje zakupowe oraz dopasować przekaz reklamowy i ofertę handlową do Państwa indywidualnych zainteresowań.

4. Informacja o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez Audio-Mix sprzedażą lub naprawą sprzętu elektronicznego, a mianowicie:

a) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe i organizującym spedycję towarów,

b) podmiotom pośredniczącym w naszym imieniu w sprzedaży sprzętu,

c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub transportowe,

d) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe, audytorskie, windykacyjne i informatyczne,

e) podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w szczególności organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej.

5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku dokonania przez Państwa zakupu sprzętu na stronie internetowej www.audio-mix.pl, co obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W razie zakupu sprzętu w salonach firmowych oznaczonych logo „Audio-Mix” wymagamy podania Państwa danych w razie złożenia żądania wystawienia faktury. Zakres tych danych jest zakreślony przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy towar nie jest odbierany osobiście, niezbędne jest podanie przez Państwa danych umożliwiających wysyłkę, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W celu dokonania naprawy sprzętu, w tym jego zwrotnej wysyłki po naprawie, konieczne jest uzyskanie od Państwa następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i model sprzętu przekazanego do naprawy lub do ewentualnej wymiany na sprzęt wolny od wad. W razie naprawy odpłatnej wymagamy dodatkowo podania Państwa danych niezbędnych do wystawienia faktury - o ile złożono takie żądanie.

W przypadku zamiaru przedłużenia gwarancji jakości na sprzęt ponad standardowy okres, zobowiązani jesteście Państwo podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i model zakupionego sprzętu, data zakupu, miejsce zakupu, nazwa sprzedawcy. Akceptacja przez Państwa treści regulaminu przedłużenia gwarancji może wiązać się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowej.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i w celu w niej wyrażonym.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Generalnie Audio-Mix nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w przypadku wskazania przez Państwa adresu do wysyłki sprzętu po jego zakupie lub po naprawie znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie danych osobowych zapisywanych w plikach cookies, cofnięcie zgody w tym zakresie wymaga wyłączenia funkcji obsługi plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych w związku z przedłużeniem gwarancji na sprzęt ponad standardowy okres nie powoduje utraty prawa do korzystania z przedłużonego okresu gwarancyjnego.

8. Prawo sprzeciwu

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Audio-Mix, w tym sprzeciw wobec profilowania. Wówczas Audio-Mix nie będzie już uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Państwa dane nie będą już przetwarzane przez Audio-Mix do celów marketingu bezpośredniego.

Zgłoszenie sprzeciwu co do przesyłania newslettera może nastąpić poprzez kliknięcie stosowanego linku zawartego w jego treści.

9. Pozostałe Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu także następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Audio-Mix nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie tych danych do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Audio-Mix są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Audio-Mix do czasu wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów lub wykonania zlecenia naprawy sprzętu elektronicznego, ewentualnie jego wymiany na sprzęt niewadliwy.

Dalsze przechowanie Państwa danych ma miejsce:

a) dla celów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikający z tych przepisów,

b) dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z działalnością Audio-Mix, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

W przypadku danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych, są one przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania.

11. Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Audio-Mix narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.